ทีมผู้นำ

ทีมผู้นำประเทศไทย

 ศจ. วีระวุฒิ หงษ์ษา
 National Team  Leader

ไมรยา ไชยรัตน์
Finance Department Leader

ศจ. สุพจน์ คริสตรไชย
Operation Leader

ศจ. อ๊อบศรา คริสตรไชย
Leader Development and Human Resources Leader

ธีรรัฐ ระกำทอง
National Digital Strategy Leader

ศจ.อารี ชัชมนมาศ 
National Global Church Movements Leader

อนุลักษณ์ จันทร์หล่ม
National Student Led Movements Leader

ศจ. บุญโจม ช่างสกล
 National Leader Strategy Leader