TCCC Ramkhamhaeng University 

กลุ่มพลังนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

พันธกิจของเราในมหาวิทยาลัยรามคำแหง พระเจ้าทรงเรียกให้เรามีส่วนช่วยให้พระมหาบัญชาสำเร็จผ่านยุทธวิธี การเสาะหาคนหลงหาย  สร้างให้ผู้เชื่อเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ และส่งออกไปประกาศและสร้างสาวกงานรับใช้

กิจกรรม
กลุ่มอธิษฐาน กลุ่ม Campus Life ทุกวันพุธเวลา 19:00-20:00 น. ณ ตึก John Bethel Center คจ.ชาโลม กรุงเทพฯ 

 

นายปิยะณัฐ  ฤทธิกลาง (โก้)
Campus Director

นางสาวสุภาพร แก้วยศ (ปุ้ย)
Assistant Campus Director