L.I.F.E Impact Project

Life impact project เป็นการรวบรวมคำพยานชีวิตของผู้คน เพื่อเล่าเรื่องราวประสบการณ์การในพระเยซูคริสต์

คุณซาร่า พัญษร นางงาม นางแบบที่มีประสบการณ์ชีวิตจริงกับพระเจ้า เมื่อรู้จักพระเจ้า ชีวิตได้รับการเปลี่ยน จึงมีชีวิตที่ส่งอิทธิพลชีวิตในด้านบวกผลต่อผู้คนมากมาย